Edurio skolēnu aptaujas par mācību priekšmetu stundām

Uzziniet skolēnu redzējumu par to, kāds ir mācību process, kā tiek realizēts stundas plāns, kāda ir viņu attieksme pret stundām un motivācija mācīties. Vērtība ir nevis tam, kas "tiek izņemts", bet tam, ko skolēni iemācās un saprot.

Asset 13

Veicot skolēnu aptaujas par priekšmetu stundām, katra priekšmeta skolotājam automātiski ir sagatavota gan interaktīva, gan arī PDF formāta atskaite tieši par viņa priekšmeta stundām. Šādi rezultātu pārskati dod iespēju katram skolotājam analizēt savu darbu un augt izmantojot refleksiju, kas nav iespējams, saņemot vispārīgus rezultātus tikai ar skolas vidējiem rādītājiem.

Lai skolēniem vienlaicīgi nebūtu jāaizpilda aptaujas par visiem priekšmetiem pēc kārtas, sadaliet aptaujāšanu posmos - vienlaicīgi veicot pāris aptaujas par līdzīgiem priekšmetiem. Piemēram, mēneša sākumā veiciet aptaujāšanu par valodu priekšmetiem, mēneša otrajā pusē par dabaszinību priekšmetiem, nākamā mēneša sākumā - par vēsturi, sociālajām zinībām, matemātiku, utt. Edurio platformā var ērti respondentiem pakāpeniski pievienot jaunus priekšmetus, bet rezultātus analizēt kopā par visiem priekšmetiem.

APTAUJAS MODUĻU UN JAUTĀJUMU ANALĪZE

Modulis: MOTIVĀCIJA

Motivācijas modulī tiek jautāts skolēna viedoklis konkrēto mācību priekšmetu. Jautājumi ietver gan subjektīvo viedokli par priekšmetu, gan to, cik nozīmīgs tas ir skolēnam. Lai gan atbildes šajā modulī ir subjektīvas un tās var rasties dažādu iemeslu dēļ, tomēr, analizējot šos jautājumus skolotājs var reflektēt par tām savām rīcībām un ikdienas darbībām, kas ietekmē skolēnu motivāciju, piem.

 • Vai stundās tiek lietoti praktiski piemēri un iespēja sasaistīt priekšmeta saturu ar skolēna ikdienas dzīvi? 
 • Vai stundas ir diferencētas un saistošas visiem skolēniem, lai katrs redzētu noderīgumu sev no veiktajiem uzdevumiem, iegūtajām zināšanām un attīstītajām prasmēm?
 • Analīzē var arī ņemt vērā to, cik labi skolotājs pārzina savu skolēnu intereses un personīgos izaugsmes mērķus - cik aktuāls šis priekšmets ir skolēnu nākotnes plāniem, cik daudz laika skolotājs ir ieguldījis, lai aktualizētu šī priekšmeta noderīgumu un jēgu skolēniem? Vai ir darbības, kuras var veikt skolas līmenī, lai palīdzētu priekšmeta skolotājiem motivēt skolēnus un pārliecināt par to, ka mācīties ir svarīgi?
Modulis: IZPRATNE

Modulis par izpratni ir cieši saistīts ar to, kā skolotājs vada skolēnu mācīšanos.

 • Kā notiek stundas sasniedzamo rezultātu komunicēšana un kā stundas tiek organizētas, lai skolēni sasniegtu šos rezultātus?
 • Kā skolotājs skaidro atsevišķas metodes un palīdz skolēniem “mācīties mācīties”, demonstrējot domu gājienus un atbalstot skolēnu izaugsmi ar skaidru atgriezenisko saiti.
 • Analīzē var arī ņemt vērā skolēnu iespēju redzēt reālās dzīves pielietojumu zināšanām un prasmēm, ko viņi iegūst šajās stundās.
Modulis: KLASES ATMOSFĒRA

Laba klases atmosfēra nodrošina to, ka skolēni jūtas droši un atbalstīti mācīties. Analizējot moduļa jautājumus skolotājs var padomāt par savstarpējām attiecībām ar saviem skolēniem.

 • Vai skolēni jūtas cienīti un uzklausīti stundās?
 • Vai skolēniem ir sajūta, ka viņi mācību procesā var mēģināt un kļūdīties bez sekām?
 • Kā skolēni no sava skatupunkta saredz savu klases biedru uzvedību?
 • Kā rezultāti atspoguļo skolotāja izmantotās klasvadības metodes - vai tās ir tik efektīvas, cik tās varētu būt?
Modulis: ATGRIEZENISKĀ SAITE

Atgriezeniskā saite ir viens no pamata elementiem nodrošinot kvalitatīvu mācīšanos. Skolēnu izpratne par to, kā viņu darbu vērtēs pirms darba pildīšanas ir svarīgi, lai skolēni laicīgi zina, kas no viņiem tiek sagaidīts, kā arī viņiem ir iespēja izprast, kā izskatās kvalitatīvi veikts darbs. Tāpat ir būtiski individuāli pāskatīt kļūdas, lai apzinātos, ko tieši varētu darīt labāk nākamreiz, lai iegūtu augstāku rezultātu. Šādā procesā skolēni izprot savu zināšanu un prasmju līmeni un reflektē par to darbu, ko katrs ir ieguldījis procesā.

Skolotājs var reflektēt par savu praksi izliekot atzīmes:

 • Cik taisnīga un konsekventa ir vērtēšanas sistēma, ko skolotājs izmanto?
 • Vai kļūdu labošana tiek uztverta kā normāla un veselīga sastāvdaļa no mācību procesa, kas palīdz skolēniem attīstīties?
Modulis: MĀCĪBU PROCESS

Moduļa jautājumi dod iespēju skolēniem izvērtēt savu pieredzi stundās, par to, kā viņi izprot mācību procesu, un vai tas ir piemērots viņu līmenim. Skatoties uz rezultātiem, skolotājs var izvērtēt savas izvēlētās metodes un cik efektīvi tās strādā dažādiem skolēniem.

 • Vai skolēni mēdz uzdot daudz jautājumu, kad tiek stāstīti uzdevumu nosacījumi?
 • Vai šajā klasē ir vairāk tādu skolēnu, kas patstāvīgi mācās, vai tādu, kam ir nepieciešams papildus atbalsts?
 • Kā notiek uzdevumu diferencēšana?
 • Ja ir sajūta, ka kāda tēma nav līdz galam apgūta, vai skolotājs pielāgo saturu, lai tēmu varētu pilnvērtīgi apgūt?
 • Vai skolēni jūtas droši uzdot papildus jautājumus, ja viņiem tādi rodas?
 • Vai skolotājs ļauj skolēniem uzdot jautājumus un arī atbild uz šiem jautājumiem?

REFLEKSIJAS JAUTĀJUMI, SKOLOTĀJIEM IZVĒRTĒJOT SAVU DARBU

1. Kas šogad man ir labi izdevies darbā ar skolēniem, ko es gribētu turpināt vai atkārtot nākamgad? 
Saistībā ar priekšmetu, klasvadību, attiecībām ar kolēģiem/skolēniem/vecākiem, utt.

2. Kas šogad ir bijuši mani lielākie izaicinājumi darbā ar skolēniem, par kuriem man vajadzētu domāt laicīgi, lai tie nebūtu izaicinājumi arī nākamgad?
Vai man ir nepieciešama papildus informācija vai atbalsts, lai labāk izprastu kāpēc šie bija izaicinājumi un kā tos varētu uzlabot?

3. Kāda bija darba organizācija, rutīnas manā klasē, stundās?
Kuras klasvadības sistēmas strādāja labi, kuras ne tik labi? Kuras es saglabāšu? Kuras es vēlos pielāgot vai izmainīt?
Vai ir kādi specifiski dienas laiki vai stundu “pārejas”, kuras izraisīja lielākus izaicinājumus, piem. stundas uzreiz pēc pusdienām, pirmā stunda no rīta.
Vai manas klasvadības metodes (stundu noteikumi un prasības) bija skaidri definētas un prezentētas skolēniem gada sākumā? Vai ir kādi noteikumi, kurus ir jāpielāgo/jāpievieno/jāatņem?
Cik konsekventi skolēni ievēroja noteikumus un cik konsekventi es ievēroju seku sistēmu? Vai bija arī pozitīvā seku sistēma? Kas strādāja? Kas nestrādāja? 

4. Kāda bija mana darba organizācija?
Kuras zonas klašu telpā ir labi organizētas, kuras ne tik labi organizētas?
Kuras zonas man izraisa stresu, vai man ir sajūta, ka nav tik labi organizētas cik varētu būt?
Ko es varu darīt, lai justos organizētāks - vai ir nepieciešami kādi papildus materiāli, mēbeles vai rīki telpas iekārtošanai?

5. Kāda bija mācību priekšmetu programma, plāns un mācīšana?
Kuras tēmas vai metodes bija vājākās manā darbā?
Kuras tēmas vai metodes bija garlaicīgas vai ne tik saistošas man vai maniem skolēniem?
Vai paspējām "iziet cauri" visai mācību programmai? Ja nē, ko es varu apvienot, atņemt vai paātrināt nākamgad?
Kas manā darbā ar skolēniem sanāca ļoti labi šogad? Kādas metodes bija īpaši veiksmīgas? Kāpēc es teiktu, ka tās bija veiksmes?
Vai ir kāda īpaša mācību metode, ko gribētu izmēģināt nākamgad?

6. Kādas bija manas attiecības ar skolēniem, vecākiem un kolēģiem?
Ko es darīju, lai veidotu stipras attiecības ar saviem skolēniem? Ko es vēl varētu darīt?
Ko es darīju, lai veidotu stipru kopienas sajūtu, labas savstarpējās attiecības ar saviem skolēniem? Ko es vēl varētu darīt?
Cik efektīvi/regulāri es komunicēju pozitīvās lietas un manas rūpes par skolēniem ar viņu vecākiem? Ja nebiju tik efektīvs, kā es varu to uzlabot?
Ar kuriem kolēģiem es visvairāk sadarbojos? Ar kuriem kolēģiem es vēlos nākamgad sadarboties vairāk? Ar kuriem kolēģiem mana darba pieeja un nostāja saskan vislabāk? Kuri kolēģi varētu mani motivēt, iedrošināt un izaicināt (pozitīvā nozīmē) uzlabot savu darbu un darba procesu ar skolēniem?

 

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio