IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PAŠVĒRTĒŠANA

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PAŠVĒRTĒŠANA PĒC JAUNAJIEM 2020./2021.M.G. KRITĒRIJIEM

pēc jaunajiem 2020./2021. m.g. kritērijiem

1. aptaujāšanas cikla posms

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PAŠVĒRTĒŠANA PĒC JAUNAJIEM 2020./2021.M.G. KRITĒRIJIEM

Izstrādātājs: Edurio izglītības speciālisti 
Aptaujas rezultāti paredzēti: Izglītības pārvaldēm/nodaļām un skolu, pirmsskolu vadībai
Respondenti: Skolotāji, vecāki
Mērķis: Iegūt iesaistīto pušu novērojumus par izglītības iestādes darbību, pierādījumus un ieteikumus turmākajam darbam. Izmantot šos datus, aktualizējot iestādes pašnovērtējuma ziņojumu.

Aptauju anotācija

Aptaujās ir jautājumi skolotājiem un vecākiem, lai iegūtu informāciju par skolas darbību kritērijos administratīvā efektivitāte, vadības profesionālā darbība, atbalsts un sadarbība, skolotāju profesionālā kapacitāte.

Skolotāju profesionālā kapacitāte. Aptauju jautājumi ir par to, kā skolas vadība izvērtē skolotāju darba kvalitāti un sniedz atgriezenisko saiti skolotājiem, kā arī par skolotāju profesionālās pilnveides aktivitātēm un to sistēmu. 

Administratīvā efektivitāte. Aptaujās iekļauti jautājumi par to, vai skolotāju redzējums par skolas stiprajām pusēm un attīstības vajadzībām sakrīt ar to, kas rakstīts skolas pašnovērtējuma ziņojumā, par sastrādāšanos ar kolēģiem un skolas direktoru, kas tiek sagaidīts no darbiniekiem, lai sasniegtu skolas attīstības mērķus un prioritātes.

Vadības profesionālā darbība. Šis kritērijs ietver ļoti lielu daļu no tā, kas iepriekš bija nodalīts atsevišķi kā vadītāja kompetenču vērtēšana. Tieši tāpēc daudzi jautājumi ir tieši par direktora/-es darbu un sadarbību. Šajā sadaļā ir jautājums par direktora/-es vadības stila stiprajām pusēm, balstoties uz Henrija Mincberga teoriju par vadītāja lomām. Tāpat ir jautājumi par pārmaiņu komunikāciju, iestādes vērtību paušanu, atbalstu par audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās jautājumiem. Šim kritērijam atbilst jautājumi par lēmumu pieņemšanu, konsultējoties ar visiem iesaistītajiem, tāpēc ir jautājumi arī vecākiem.

Atbalsts un sadarbība. Aptaujās iekļauti jautājumi par sadarbību ar organizācijām, kas papildina skolēnu mācīšanās pieredzi, par inovācijām un to ieviešanu, par skolotāju sadarbību vienā klasē un vienā mācību jomā, par savstarpējo mācīšanos. Šajā kritērijā ir iekļauta arī sadarbība ar vecākiem, par to ir jautājumi gan skolotāju, gan ģimenes aptaujā.

Skolām skolotāju aptaujā ir 33 jautājumi un ģimenes aptaujā ir 7 jautājumi. Pirmsskolām skolotāju aptaujā ir 28 jautājumi un ģimenes aptaujā ir 9 jautājumi.

Ļoti vērtīgi jautājumi

Aptaujās ir jautājumi kuri noder vairāku kritēriju un rezultatīvo rādītāju analīzei. Piemēram, šie 2 jautājumi:

Nosauciet, Jūsuprāt, visvērtīgāko uzlabojumu skolā šī mācību gada laikā. Ja skolotāju atbildes par visvērtīgāko uzlabojumu atbilst skolas prioritātēm un mērķiem, tas ir pierādījums, ka mērķi ne tikai ir īstenoti, bet skolotāji tos uzskata par vērtīgiem.

Kādi, Jūsuprāt, ir 1-3 galvenie jautājumi, kas prioritāri jārisina Jūsu skolā? Tas ir izcili, ja skolotāju redzējums sakrīt ar Jūsu redzējumu par turpmākās attīstības vajadzībām. Tas nozīmē, ka prioritātes ir izvirzītas, ņemot vērā arī iesaistīto pušu viedokli. Šī jautājuma atbildes var izmantot pie visiem rezultatīvajiem rādītājiem, atbilstoši sniegtajām atbildēm.

 

Jautājumu piemēri no skolotāju aptaujas

Jautājumu piemēri no skolotāju aptaujas

pasvertesana_skolot_aptauja

Jautājumu piemēri no vecāku aptaujas

Jautājumu piemēri no vecāku aptaujas

pasvertesana_gimenes_aptauja
Teacher Planning

Kā šīs aptaujas palīdzēs man sagatavot pašnovērtējuma ziņojumu?

 • Uz datiem balstītam, argumentētam pašnovērtējuma ziņojumam ir nepieciešami dati, pierādījumi. No aptaujas rezultātiem Jūs iegūsiet datus atbilstoši IKVD kritērijiem un rezultatīvajiem rādītājiem.
 • IKVD iesaka kvalitātes vērtēšanā izmantot vairākas metodes. Viena no tām ir anketēšana. Kopīgi analizējot un diskutējot par aptaujas rezultātiem vadības komandā Jūs iegūstat vēl vienu metodi - fokusgrupas diskusija par aktuāliem izglītības darbības jautājumiem.
 • Aptaujas rezultāti Jums sniegs pamatojumu iestādes stiprajām pusēm un turpmākās attīstības vajadzībām.
 • Anketēšana ir viens no veidiem, kā iestādes darbības pašvērtēšanā un ar to saistītajā attīstības plānošanā mērķtiecīgi iesaistīt visas izglītības iestādes darbībā ieinteresētās mērķgrupas (atbilstoši kritērijam "Administratīvā efektivitāte" RR1).

Kā šīs aptaujas palīdzēs man sagatavot pašnovērtējuma ziņojumu?

 • Uz datiem balstītam, argumentētam pašnovērtējuma ziņojumam ir nepieciešami dati, pierādījumi. No aptaujas rezultātiem Jūs iegūsiet datus atbilstoši IKVD kritērijiem un rezultatīvajiem rādītājiem.
 • IKVD iesaka kvalitātes vērtēšanā izmantot vairākas metodes. Viena no tām ir anketēšana. Kopīgi analizējot un diskutējot par aptaujas rezultātiem vadības komandā Jūs iegūstat vēl vienu metodi - fokusgrupas diskusija par aktuāliem izglītības darbības jautājumiem.
 • Aptaujas rezultāti Jums sniegs pamatojumu iestādes stiprajām pusēm un turpmākās attīstības vajadzībām.
 • Anketēšana ir viens no veidiem, kā iestādes darbības pašvērtēšanā un ar to saistītajā attīstības plānošanā mērķtiecīgi iesaistīt visas izglītības iestādes darbībā ieinteresētās mērķgrupas (atbilstoši kritērijam "Administratīvā efektivitāte" RR1).

Kā šīs aptaujas palīdzēs man sagatavot pašnovērtējuma ziņojumu?

 • Uz datiem balstītam, argumentētam pašnovērtējuma ziņojumam ir nepieciešami dati, pierādījumi. No aptaujas rezultātiem Jūs iegūsiet datus atbilstoši IKVD kritērijiem un rezultatīvajiem rādītājiem.

 • IKVD iesaka kvalitātes vērtēšanā izmantot vairākas metodes. Viena no tām ir anketēšana. Kopīgi analizējot un diskutējot par aptaujas rezultātiem vadības komandā Jūs iegūstat vēl vienu metodi - fokusgrupas diskusija par aktuāliem izglītības darbības jautājumiem.

 • Aptaujas rezultāti Jums sniegs pamatojumu iestādes stiprajām pusēm un turpmākās attīstības vajadzībām.

 • Anketēšana ir viens no veidiem, kā iestādes darbības pašvērtēšanā un ar to saistītajā attīstības plānošanā mērķtiecīgi iesaistīt visas izglītības iestādes darbībā ieinteresētās mērķgrupas (atbilstoši kritērijam "Administratīvā efektivitāte" RR1).

Biežāk uzdotie jautājumi

1. Vai ir iespējams izmantot arī iepriekšējo gadu pašvērtēšanas aptaujas par pārējiem kritērijiem?
Jā, šīs aptaujas ir pieejamas Edurio aptauju bibliotēkā un to nosaukums sākas ar "(iepriekšējā IKVD metodika)". 

2. Kāpēc Edurio šogad pašvērtēšanai piedāvā tikai skolotāju un vecāku aptaujas?
Tā kā IKVD noteiktie 4 kritēriji, pēc kuriem ir jāizvērtē izglītības iestāžu darbs 2020. / 2021. gadā ir pārsvarā par skolas direktora / direktores darbu, skolas vadības komandas darbu un pedagogu darbību, tad šogad nepiedāvājam skolēnu aptauju. Edurio pieeja ir jautāt katrai respondentu grupai jautājumus par situācijām, kuras viņi tieši pieredz un ir kompetenti atbildēt. Visvairāk informācijas sniedz skolotāju aptauja, jo skolotāji visciešāk sadarbojas ar iestādes vadību un kritērijs "Pedagogu profesionālā kapacitāte" ir tieši par skolotāju darba novērtēšanu un skolotāju profesionālo pilnveidi. Vecāku aptauja ir salīdzinoši īsa, sniedzot informāciju par vecāku vispārējo apmierinātību, vecāku iesaisti iestādes darbā un lēmumu pieņemšanu (ietverts kritērijā "Vadības profesionālā darbība") un sadarbību ar vecākiem (ietverts kritērijā "Atbalsts un sadarbība").

3. Kā iegūt vadības komandas redzējumu par pašvērtēšanas kritērijiem?
Tā vietā, lai veiktu aptauju vadības komandai, iesakām izmantot fokusgrupu diskusiju, kurā vadības komandā (vadītājs/-a un vietnieki) pārrunāt aptaujas rezultātus. Šādā veidā Jūs izmantotu gan anketēšanu, gan fokusgrupu kā iestādes pašvērtēšanā izmantotās metodes. Vairāku metožu izmantošanu īpaši uzsver IKVD kā virzību uz datiem balstītā iestādes kvalitātes vērtēšanā.

4. Vai var aptaujāt arī pedagogu palīgus un tehniskos darbiniekus?
Jā, var aptaujāt. Mēs izveidojām aptauju skolotājiem, jo kritēriji un rezultatīvie rādītāji ir saistīti galvenokārt ar skolotāju darbu, skolotāju darba izvērtēšanu un atbalstu skolotājiem. Taču aptaujā ir jautājumi par sastrādāšanos ar direktoru/-i, par visvērtīgāko uzlabojumu u.c. lietām, uz kuru var atbildēt ikviens skolas vai pirmsskolas darbinieks. Lai šādu aptauju izveidotu, nokopējiet skolotāju aptauju un izdzēsiet tos jautājumus, kuri, Jūsuprāt, attiecas tikai uz skolotājiem.

Pašvērtēšanas aptauju pielietojumi:

 1. Iestādes pārvaldības un vadības darba analīzei;
 2. Pedagogu profesionālās pilnveides sistēmas un aktivitāšu izvērtēšanai;
 3. Pedagogu kvalitātes novērtēšanas sistēmas izvērtēšanai;
 4. Izvērtējot saņemtās sūdzības (ātri saprotot, vai sūdzība apraksta individuālu gadījumu vai tendenci);
 5. Iegūstot datus par skolotāju un vecāku vispārējo apmierinātību ar iestādes kvalitāti;
 6. Uz datiem balstīta iestādes pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai.
process_with_edurio_lv

Aptauju izstrāde

Edurio ir cieši strādājuši pie jaunās pašnovērtēšanas metodikas - Edurio skolu izaugsmes vadītājs Gatis Narvaišs ir vadījis darba grupas rezultatīvo rādītāju un kvalitātes līmeņu aprakstu izstrādei gan vispārējā izglītībā, gan profesionālajā izglītībā. Aptaujas izstrādātas, ņemot vērā Edurio pieredzi metodikas izstrādē, uzdodot jautājumus, kuri pēc būtības raksturo IKVD noteiktos rezultatīvos rādītājus. Aptaujās esam iekļāvuši jautājumus, kas palīdz saņemt informāciju par izglītības iestādes un tās dibinātāja atbildību par labu pārvaldību un sistēmu kvalitātes nodrošināšanai, atbilstoši 04.05.2021. pieņemtajiem grozījumiem Izglītības likumā ( 4.1 pants 2 daļa: "Valsts veido sistēmu izglītības kvalitātes nodrošināšanai un nosaka izglītības iestāžu, to dibinātāju, valsts un pašvaldību iestāžu tiesības un pienākumus, kā arī atbildību par izglītības kvalitāti. Izglītības iestādes dibinātājs un izglītības procesa īstenotājs nodrošina izglītības kvalitāti izglītības iestādē.")

Abonējiet un iegūstiet piekļuvi visām Edurio aptaujām!

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio