Privātuma politika

Laipni lūdzam Edurio Ltd (“Edurio”) tīmekļa vietnē https://www.edurio.com.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai, kas piekļuvusi Edurio platformai, lai sniegtu atbildes aptaujas ietvaros (turpmāk – Respondents) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot Respondenta personas datus.

1. Pārzinis un Apstrādātājs

1.1. Personas datu apstrādes kopīgs pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk - Ministrija), reģistrācijas Nr.  90000022399, juridiskā adrese Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, un Izglītības iestāde, kuras pedagogs vai izglītojamais vai izglītojamā likumiskais pārstāvis, ir Respondents.

1.2. Personas datu apstrādātājs ir Edurio Ltd filiāle Latvijā, Reģ. nr: 40203016097, Jur. adrese: Kronvalda bulvāris 4, Rīga, LV-1010.

1.3. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: edurio@edurio.com.

2. Personas datu apstrādes noteikumi

2.1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

  • Edurio Ltd filiāles Latvijā un Ministrijas starpā noslēgtā sadarbības līguma īstenošana;
  • Ministrijas un Izglītības iestāžu no likuma izrietošās leģitīmās intereses

2.2. Datu subjekti:

  • Izglītojamie;
  • pedagogi;
  • izglītojamo likumiskie pārstāvji.

2.3. Datu kategorijas:

  • Izglītojamā – vārds, uzvārds, kontaktinformācija, izglītības iestādes nosaukums, klase,
  • Pedagoga – vārds, uzvārds, kontaktinformācija, izglītības iestādes nosaukums,
  • Izglītojamā likumiskā pārstāvja – vārds, uzvārds, kontaktinformācija.

2.4. Datu apstrādes mērķis (nolūks): aptauju veikšana, informācijas apkopošana un analīze par izglītības procesa īstenošanu izglītības iestādēs.

2.5. Datu apstrādes raksturs: Datu subjekti aizpilda aptaujas Tīmekļa programmā un Apstrādātājs izmanto Datu subjektu datus, lai īstenotu Datu apstrādes mērķi.

2.6. Datu apstrādes ilgums: apstrāde tiks veikta līdz brīdim, kad tiks sasniegts šīs privātuma politikas 2.5. punktā minētais Datu apstrādes mērķis, vai ja Pārzinis pieprasījis datu apstrādes pārtraukšanu. Pēc minēto apstākļu beigšanās personu dati tiks dzēsti vai anonimizēti 12-24 mēnešu laikā.

2.7. Edurio ir ieviesis un turpinās uzturēt un veikt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Respondenta datu apstrādi saskaņā ar Regulu 2016/679 – Vispārējo datu aizsardzības regulu un citu piemērojamo normatīvo aktu prasībām un turpinās uzturēt un veikt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu nejaušas, neatļautas vai nelikumīgas piekļuves, izpaušanas, labošanas vai zaudēšanas novēršanai.

2.8. Edurio nepārsūta vai nepārdod trešajām personām Respondenta datus, kā arī analīžu un novērtējumu rezultātus, kas veikti, pamatojoties uz Respondenta datiem. Statistikas mērķiem Respondentu datus var izmantot anonimizētā veidā.

2.9. Respondentam ir tiesības pieprasīt savu datu kopiju, kā arī pieprasīt, lai viņa datu apstrāde tiktu pārtraukta, ierobežota vai mainīta, un lai viņa dati tiktu izdzēsti. Respondents papildus var izmantot arī savas datu pārnesamības tiesības, pieprasot savus datus pārvietot no viena Pārziņa pie cita.

2.10. Datu apstrāde notiek Eiropas Savienības un/vai Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā.

2.11. Edurio un Ministrija nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Respondenta iebildumu gadījumā veiks darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Respondentam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

3. Anonimitāte

Respondenta sniegtās atbildes uz aptaujas jautājumiem tiek apstrādātas tikai apkopotā un anonimizētā veidā.

edurio_open_job_positions

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio