Privātuma politika

Laipni lūdzam Edurio Ltd (“Edurio”) tīmekļa vietnē https://www.edurio.com.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai, kas piekļuvusi Edurio platformai, lai sniegtu atbildes aptaujas ietvaros (turpmāk – Respondents) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot Respondenta personas datus.

1. Pārzinis un Apstrādātājs

1.1. Personas datu apstrādes kopīgs pārzinis ir SIA Lielvārds, adrese: Skolas iela 5, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070, e-pasts: info@lielvards.lv, tālr. +371 67801787

1.2. Personas datu apstrādātājs ir Edurio Ltd filiāle Latvijā, Reģ. nr: 40203016097, Jur. adrese: Kronvalda bulvāris 4, Rīga, LV-1010.

1.3. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: edurio@edurio.com.

2. Personas datu apstrādes noteikumi

2.1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

  • Edurio Ltd filiāles Latvijā un SIA Lielvārds starpā noslēgtās sadarbības vienošanās īstenošana;
  • SIA Lielvārds no likuma izrietošās leģitīmās intereses.

2.2. Datu subjekti:

  • pedagogi

2.3. Datu kategorijas:

  • Pedagoga – vārds, uzvārds, kontaktinformācija, izglītības iestādes nosaukums.

2.4. Datu apstrādes mērķis (nolūks): aptauju veikšana, informācijas apkopošana un analīze par pedagogu pienākumu izpildi saistītiem aspektiem: profesionālā pilnveide, digitālās prasmes, darba ritējums un produktivitāte, skolas mikroklimats un noskaņojums par darbu skolotāja profesijā.

2.5. Datu apstrādes raksturs: Datu subjekti aizpilda anonīmas aptaujas Tīmekļa programmā un Apstrādātājs izmanto Datu subjektu datus, lai īstenotu Datu apstrādes mērķi, kā arī nodotu aptaujas ietvaros apkopotos datus Pārzinim.

2.6. Datu apstrādes ilgums: apstrāde tiks veikta līdz brīdim, kad tiks sasniegts šīs privātuma politikas 2.4. punktā minētais Datu apstrādes mērķis, vai ja Pārzinis pieprasījis datu apstrādes pārtraukšanu. Pēc minēto apstākļu beigšanās personu dati tiks dzēsti vai anonimizēti 12-24 mēnešu laikā.

2.7. SIA Lielvārds apliecina, ka tas ir īstenojis atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka Datu apstrāde notiek saskaņā ar Regulu 2016/679 – Vispārējo datu aizsardzības regulu (turpmāk – Regula) un normatīvo aktu prasībām.

2.8. Edurio ir ieviesis un turpinās uzturēt un veikt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Respondenta datu apstrādi saskaņā ar Regulu 2016/679 – Vispārējo datu aizsardzības regulu un citu piemērojamo normatīvo aktu prasībām un turpinās uzturēt un veikt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu nejaušas, neatļautas vai nelikumīgas piekļuves, izpaušanas, labošanas vai zaudēšanas novēršanai.

2.9. Edurio nepārsūta vai nepārdod trešajām personām Respondenta datus, kā arī analīžu un novērtējumu rezultātus, kas veikti, pamatojoties uz Respondenta datiem. Statistikas mērķiem Respondentu datus var izmantot anonimizētā veidā. Dati tiek nodoti Pārzinim.

2.10. Respondentam ir tiesības pieprasīt savu datu kopiju, kā arī pieprasīt, lai viņa datu apstrāde tiktu pārtraukta, ierobežota vai mainīta, un lai viņa dati tiktu izdzēsti. Respondents papildus var izmantot arī savas datu pārnesamības tiesības, pieprasot savus datus pārvietot no viena Pārziņa pie cita.

2.11. Datu apstrāde notiek Eiropas Savienības un/vai Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā.

2.12. Edurio un SIA Lielvārds nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Respondenta iebildumu gadījumā veiks darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Respondentam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

3. Anonimitāte

Respondenta sniegtās atbildes uz aptaujas jautājumiem tiek apstrādātas tikai apkopotā un anonimizētā veidā.

edurio_open_job_positions

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio