SKOLOTĀJU IT PRASMES

Izstrādātājs: Edurio Izglītības speciālisti 
Aptaujas rezultāti paredzēti: Izglītības pārvaldēm/nodaļām un skolu vadībai
Respondenti: Skolotāji
Mērķis: Izzināt skolotāju pašvērtējumu par viņu IT prasmēm un lietošanas paradumiem, lai sniegtu viņiem nepieciešamo metodisko atbalstu, ieviešot skolā digitālās tehnoloģijas.

Aptauju anotācija

Skolās mainās gan mācību saturs un pieeja un skolotāji ievērojami vairāk kā iepriekš strādā ar tehnoloģijām - datoriem, planšetdatoriem, interaktīvajām tāfelēm. Tas paver iespēju daudzveidīgāku metožu izmantošanu un var atvieglot skolotāja darbu un vairāk ieinteresēt skolēnus. Skolotājiem ir atšķirīgas prasmes un pieredze to lietošanā un tas ietekmē to, cik bieži un kā viņi tās izmanto mācību darbā. Lai sniegtu skolotājiem nepieciešamo metodisko atbalstu tehnoloģiju lietošanā, ir jāizzina viņu prasmes un lietošanas paradumi. Aptaujā ir iekļauti jautājumi IT prasmju pašvērtējumam un jautājumi par digitālo resursu izmantošanu un tālākizglītību. Aptaujas datus skolu vadība var izmantot plānojot tālākizglītību un citu metodisko atbalstu digitālo tehnoloģiju plašākai ieviešanai skolā. 

Jautājumu piemēri no skolotāju aptaujas

Screenshot 2020-10-05 at 09.31.58
Screenshot 2020-10-05 at 09.32.17

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio