Edurio aptaujas par izvēļu groziem vidusskolas posmā

Uzziniet un apkopojiet iesaistīto pušu viedokli, lai izstrādātu pašvaldības izglītības stratēģiju un redzējumu par izglītības iestāžu tīkla attīstību. 

Asset 13

Sazinoties ar vairāku Izglītības pārvalžu un skolu vadītājiem, kā arī Skola2030 pārstāvjiem esam noskaidrojuši šī brīža pieejamo informāciju un vajadzības, plānojot izglītības iestāžu tīklu un lemjot, kuras skolas spēs piedāvāt vidusskolas izvēļu grozus un kuras skolas būs nepieciešams reorganizēt par pamatskolām. Esam izveidojuši vispārīgu piedāvājumu aptaujām un jautājumiem, kurus pārrunāt ar iesaistītajām pusēm - direktoriem, skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Tā kā katrā pašvaldībā situācija ir specifiska, sazinieties ar Edurio speciālistiem - pārrunāsim un pielāgosim saturu Jūsu vajadzībām! 

Skola2030 vidējās vispārējās izglītības posmā vēlas piedāvāt skolēniem padziļināti apgūt trīs mācību priekšmetus, kamēr pārējos apgūt vispārīgi vai optimāli. Praktiski tas izskatīsies tā, ka 10. un 11. klasē skolēni apgūs visus mācību priekšmetus vispārīgā vai optimālā līmenī, lai jau 12. klasē padziļināti apgūtu sev interesējošus trīs mācību priekšmetus, pārējiem paliekot vispārīgā vai optimālā līmenī. Turklāt arī centralizētos eksāmenus skolēns varēs kārtot tajā līmenī, kādā apguvis mācību priekšmetu.

SKOLOTĀJU APTAUJAS MĒRĶI
 1. Noskaidrot skolotāju vēlmes un iespējas īstenot dažādus satura apguves līmeņus mācību priekšmetos (tai skaitā augstāko).
 2. Uzzināt skolotāju redzējumu, kuri priekšmeti jau šobrīd tiek mācīti skolā dziļā līmenī un ko viņi redz kā skolas stiprās puses un tradīcijas;
 3. Noskaidrot skolotāju redzējumu par VISC piedāvātajiem izvēļu groziem un kurus no tiem būtu svarīgi piedāvāt viņu skolā.
Par ko jāpadomā pirms izvēles veikt aptauju?

Ņemot vērā šīs situācijas sarežģītību, aicinām rūpīgi pārdomāt zemāk aprakstītos jautājumus. Ja uz lielāko daļu no jautajumiem Jums atbildes ir negatīvas vai neskaidras, iespējams, pašlaik vēlamāks risinājums būtu klātienes sarunas ar visām iesaistītajām pusēm.

 • Vai skolotāji ir pietiekami zinoši par jaunajām pārmaiņām? Cik lielā mērā skolotāji zina, ko nozīmē vispārīgais, optimālais un augstākais mācību satura apguves līmenis? Ja atbildes pārsvarā būs: “nevaru neko atbildēt, pirms esmu redzējusi detalizētu satura plānu”, “atkarīgs no daudziem faktoriem” un līdzīgi, šī aptauja nedos vēlamo rezultātu. 
 • Vai ar skolotājiem jau iepriekš ir runāts, ko prakstiski nozīmē šīs pārmaiņas? Ja ar skolotājiem iepriekš nav runāts par jaunajām pārmaiņām, skolotāji var baidīties, ka viņiem faktiski nav izvēles – ja viņi vēlas saglabāt savu darbu, viņiem ir jāspēj pasniegt savu priekšmetu augstākajā (padziļinātā) līmenī. Līdz ar to atbildes uz aptaujas jautājumiem var būt pārāk pozitīvas.
 • Kāds ir skolu direktoru viedoklis un kompetence? Cik lielā mērā skolu direktori jau pārzina situāciju un var atbildēt uz šiem jautājumiem, izstāstot skolotāju redzējumu? Vai arī direktoram noderētu šādi aptaujas dati par to, ko ir teikuši viņa skolas skolotāji?
 • Cik lielā mērā skolotāju pašu redzējums par viņu vēlmēm un varēšanu ir objektīvs? Ja ir pieejami stundu vērojumi, pārbaudes darbu un eksāmenu rezultāti, tad šos datus ir ļoti būtiski ņemt vērā, salīdzinot ar aptauju rezultātiem, pieņemot lēmumu, kurus priekšmetus skolai vajadzētu mācīt padziļināti.
SKOLĒNU APTAUJAS MĒRĶI
 1. Noskaidrot pašreizējo situāciju, vai ir skolēni, kas jau papildus skolai mācās kādas tēmas padziļināti un kas ir šīs jomas;
 2. Uzzināt skolēnu redzējumu, kuri priekšmeti jau šobrīd tiek mācīti skolā dziļā līmenī un ko viņi redz, kā skolas stiprās puses un tradīcijas;
 3. Noskaidrot skolēnu hipotētisko izvēli, kurus priekšmetus viņi saista ar savu nākotnes izvēli studijām un profesiju.
Par ko jāpadomā pirms izvēles veikt aptauju?

Ņemot vērā šīs situācijas sarežģītību, aicinām rūpīgi pārdomāt zemāk aprakstītos jautājumus. Ja uz lielāko daļu no jautajumiem Jums atbildes ir negatīvas vai neskaidras, iespējams, pašlaik vēlamāks risinājums būtu klātienes sarunas ar visām iesaistītajām pusēm.

 • Kāda ir līdzšinējā skolēnu pieredze, domājot par savu karjeru? Skolēniem var būt ļoti maza pieredze objektīvi izvērtēt savas vēlmes un skolēni var nebūt pārdomājuši savu nākotni un karjeras izvēli, līdz ar to šie rezultāti varētu mainīties pēc salīdzinoši īsa laika, jo skolēni varētu mainīt savu viedokli.
 • Ir būtiski uzzināt skolēnu viedokli, taču jāņem vērā arī skolu iespējas un resursi un, tas visvairāk ir atkarīgs no tā, kādi skolā ir skolotāji un kuras jomas viņi spēj padziļināti mācīt.
Kādus jautājumus pārrunāt ar skolēniem, rosinot domāt par savu nākotni?
 • Kādas ir Tavas šī brīža intereses un nākotnes plāni? Kuri priekšmeti skolā Tev vislabāk padodas un interesē? Vai kādas no Tavām aktivitātēm un interesēm ārpus skolas tu vēlētos turpmāk darīt profesionāli?
 • Kādā mērā jaunais vidusskolas modelis ar padziļinātiem un specializētiem kursiem dod vai nedod Tev iespējas apmierināt savas intereses un veidot savus nākotnes plānus? Ko Tu ieteiktu šajā modelī mainīt un uzlabot?
 • Izstāsti vismaz trīs lietas, ko, Tavuprāt, vajadzētu mācīties vidusskolas klasēs (ko tagad nemāca)? Izstāsti vismaz trīs lietas, ko, Tavuprāt, nevajadzētu mācīties vidusskolas klasēs no tā, ko tagad māca?
 • Ja Tev būtu iespēja izveidot nedēļas, mācību gada, trīs mācību gadu plānu 10. -12. klasei Tavā skolā, kādu Tu to veidotu? Kā notiktu mācības? Kāda būtu ikdiena šādā skolā?
 • Ja Tev šobrīd vajadzētu izvēlēties, kurus mācību priekšmetus mācīties padziļināti un ko darīsi pēc skolas beigšanas, cik pārliecināts Tu esi par savām izvēlēm? Kas Tev palīdzētu izdarīt labas izvēles?
 • Ja tev būtu iespēja izvēlēties, kurus no valsts pārbaudījumiem, eksāmeniem Tu kārtotu un kādā apguves līmenī? Kā tas saistās ar tavām nākotnes interesēm un mērķiem?
VECĀKU APTAUJAS MĒRĶI
 1. Noskaidrot vecāku redzējumu vai viņu bērni jau papildus skolai mācās kādas tēmas padziļināti un kas ir šīs jomas;
 2. Uzzināt vecāku redzējumu, kuri priekšmeti jau šobrīd tiek mācīti skolā dziļā līmenī un ko viņi redz, kā skolas stiprās puses un tradīcijas, kā arī kādas pārmaiņas būtu nepieciešamas vidusskolas saturā;
 3. Noskaidrot vecāku izvēli, kurus priekšmetus viņi saista ar savu bērnu nākotnes izvēli studijām un profesiju.
Par ko jāpadomā pirms izvēles veikt aptauju?

Ņemot vērā šīs situācijas sarežģītību, aicinām rūpīgi pārdomāt zemāk aprakstītos jautājumus. Ja uz lielāko daļu no jautajumiem Jums atbildes ir negatīvas vai neskaidras, iespējams, pašlaik vēlamāks risinājums būtu klātienes sarunas ar visām iesaistītajām pusēm.

 • Kāda ir līdzšinējā vidusskolas klašu vecāku iesaiste? Vecāki var uzticēties, ka viņu bērni jau ir pieauguši un samērā maz zināt sava bērna vēlmes, nākotnes plānus un karjeras izvēli. Cik lielā mērā vecāki zina šī brīža skolas piedāvājumu vidusskolas klasēs, cik lielā mērā vecāki seko līdzi, ko skolēns mācās?
 • Ir būtiski uzzināt vecāku viedokli, taču jāņem vērā arī skolu iespējas un resursi un, tas visvairāk ir atkarīgs no tā, kādi skolā ir skolotāji un kuras jomas viņi spēj padziļināti mācīt.
Bažas, izaicinājumi un ieteikumi šajā procesā, ko pašvaldību Izglītības pārvalžu pārstāvji ir pauduši
 1. Šis process ir ne tikai skolēnu, skolotāju un vecāku par vēlmēm un iespējām, jāņem vērā arī politiskai uzstādījums un redzējums par izglītības iespējām un pieejamību pašvaldībā. Vai pašvaldības uzstādījums ir tāds, ka vienas pašvaldības ietvaros nevajadzētu piedāvāt divus identiskus izvēļu grozus? Vai mūsu redzējums ir tāds, ka turpmāk pēc 9. klases notiks specializācija un skolēniem nebūs pašsaprotami turpināt mācības tajā pašā skolā, bet izvēlēties skolu pēc saturiskā piedāvājuma?
 2. Divu grozu nodrošināšana nozīmē, ka skolai ir jānodrošina divas paralēlklases. Ir skolas, kurām jau līdz šim vidusskolas posmā bija iespēja nodrošināt divas, nevis vienu paralēlklasi, taču viņi ir lēmuši uzņemt tikai vienu, tādējādi nodrošinot skolēnu atlasi. Šajā situācijā tas nozīmētu uzņemt skolēnus ar zemākiem iepriekšējiem mācību sasniegumiem.
 3. Šī ir iespēja integrēt mazākumtautību skolas, veicinot skolēnus vidusskolas posmā izvēlēties skolu pēc piedāvātajiem “groziem”, nevis, vai tā ir mazākumtautību skola vai nav. Cik atvērti šādam piedāvājumam būs skolēni un viņu vecāki un kā to komunicēsim?
 4. Ja vienā skolā ir 2 “spēcīgi” skolotāji, kuri vēlas padziļināti mācīt savus priekšmetus, bet groza nokomplektēšanai pietrūkst trešais priekšmeta skolotājs – vai veicināsim skolotāju rotāciju pa skolām pašvaldības ietvaros, lai skolas varētu piedāvāt kvalitatīvus izvēļu grozus?
Asset 1@2x

Aptaujas veidotas ciešā sadarbībā ar Ramonu Urtāni no Cēsu novada Izglītības nodaļas. Liels paldies Ivaram Balamovskim un Anitai Pēterkopai no Rīgas Izglītības pārvaldes, Ingai Pāvulai no Ventspils Izglītības pārvaldes un Ancei Jaks no Ozolnieku novada Izglītības nodaļas par viedokli un komentāriem aptauju izstrādes procesā.

Valoda:

LV
EN

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio