2018./2019. mācību gada laikā iegūtie dati no pirmsskolu pašnovērtējuma aptaujām vairāk nekā 60 pirmsskolās visā Latvijā, ļāvuši mums izveidot unikālu vidējo rādītāju pirmsskolu pašnovērtējuma aptaujām valsts līmenī. Turklāt datus regulāri papildinām, nodrošinot aktuālākos rādītājus. Lai arī, līdz šim mūsu platformā jau bija iespējams savus rezultātus salīdzināt ar vidējo rādītāju pilsētas vai novada ietvaros, mēs ticam, ka jaunā iespēja salīdzināt rezultātus arī nacionālā līmenī kļūs par būtisku ieguvumu ne tikai individuālām izglītības iestādēm, bet arī pašvaldībām, palīdzot rezultātu analīzes procesā un stratēģiskā tālākās darbības plānošanā.

Kāpēc salīdzināšana ar vidējiem rādītājiem ir svarīga?

Uzzināt un analizēt savus individuālos aptauju rezultātus viennozīmīgi ir aizraujošs un ļoti būtisks process tālākai attīstībai, tomēr reizēm, ieraugot savus rezultātus plašākā pašvaldības vai valsts kontekstā, tiek dota iespēja salīdzināt, vai kādas problēmas neakcentējam par daudz, vai mūsu tradicionāli stiprās puses un priekšrocības nav zudušas un kas ir mūsu unikalitāte lielākā mērogā.

Esam apkopojuši dažus piemērus, kas palīdzēs izprast rezultātu salīdzināšanas iespējas un ieguvumus Edurio platformā.


1. Vai mani rezultāti patiešām ir labi?

Analizējot rezultātus, vienmēr ir liels prieks tieši par labajiem rezultātiem, un tā tam arī vajadzētu būt, jo tās ir lietas, ar kurām varat lepoties! Tomēr tieši salīdzināšana ar vidējo rādītāju var parādīt pilnīgi citu perspektīvu.

Piemērs:
PII “Pūcīte” jautājumā vecākiem par sadarbību ar grupiņu skolotājiem saņēmusi visai labus rādītājus. Nezinot neko vairāk, PII vadība pieņem lēmumu šajā jautājumā vairāk neiedziļināties un norādīt to, kā labo piemēru savā pašnovērtējuma ziņojumā. Turklāt, tieši par sadarbību ar vecākiem “Pūcīte” ir lepojusies vienmēr.

Tomēr, vai rezultāti tiešām ir labi?

Kad PII vadība salīdzina savus rezultātus ar vidējo rādītāju valsts mērogā, pēkšņi šie rezultāti tik labi nemaz neizskatās. Un tieši šajā brīdi, iegūstot plašāku redzējumu, “Pūcītes” vadības komanda var sākt uzdot dažādus jautājumus: “Kāpēc vecāki nav nemaz tik pārliecināti?”, “Vai mēs par maz komunicējam ar vecākiem par ikdienā dārziņā notiekošo?”, “Varbūt, mums patiešām ir kādas nopietnas problēmas, kas liek vecākiem tā justies?”. Šajā gadījumā, salīdzināšana ar vidējo rādītāju, PII vadībai ir palīdzējusi ieraudzīt savu iestādi no citas perspektīvas un saprast, ka īstenībā šis rādītājs, kas sākumā likās salīdzinoši labs, ir zemāks nekā vidējais valstī. Tas nozīmē, ka turpmāk būtu nepieciešama lielāka iedziļināšanās šajā tēmā, lai saprastu, kā šo jomu uzlabot.


2. Tikai Mieru! Jeb - kā salīdzināšana ar vidējiem rādītājiem var palīdzēt, ja rezultāti ir zemi?

Pirmajā brīdī, saskaroties ar zemiem rezultātiem, varam izjust zināmu trauksmi un vēlmi uzreiz ķerties pie situācijas labošanas. Protams, būs reizes, kad Jūsu pirmsskola saskarsies ar zemiem rādītājiem, kas ir atkarīgi tikai un vienīgi no Jūsu darba un prasīs tūlītēju rīcību to uzlabošanā. Tomēr var būt situācijas, kad tieši savu rezultātu salīdzināšana ar vidējiem rādītājiem atklās daudz lielāku problēmu pašvaldības vai valsts līmenī.

Piemērs:
PII “Saulīte” jautājumā par informācijas tehnoloģiju izmantojumu saņēmusi zemus rezultātus. Saprotams, “Saulītes” vadības komanda ir satraukusies un mēģina saprast vislabāko veidu, kā šo problēmu atrisināt. Turklāt, pirmsskolai tuvojas arī vadītaja pašnovērtēšana un saruna ar novada Izglītības pārvaldi. “Saulītes” vadības komanda plāno ieguldīt ievērojamus resursus šī jautājuma risināšanā, kas var prasīt papildus darba stundas.

Tomēr, vai šī problēma ir unikāla tikai PII “Saulīte”? Salīdzinot rezultātus ar vidējo gan pašvaldībā, gan valstī, redzam, ka šī ir aktuāla problēma visur.

Ja, salīdzinot rezultātus, redzat, ka rezultāti kādā jautājumā ir problemātiski visā pašvaldībā vai pat valstī, domājot par turpmāko attīstību, visticamāk, pārmaiņas veikt vieniem pašiem būs ļoti grūti. Kopā būtu jānāk visām iesaistītajām pusēm (PII vadībai, pašvaldības pārstāvim u.c.) un jādomā, kā šo problēmu risināt kopīgi.


3. Kā atklāt savas pirmsskolas unikālās priekšrocības?

Vēl pirms aptaujām un rezultātiem katrai pirmsskolai, protams, jau ir kādi pieņēmumi par to, kas ir mūsu stiprās un ne tik stiprās puses. Šie pieņēmumi parasti ir balstīti līdzšinējā pieredzē jeb intuīcijā. Lai arī mūsu iepriekšējā pieredze un intuīcija var nodrošināt zināmu daļu patiesības, pētījumi pierāda, ka uzticēties tikai intuīcijai tomēr var būt ļoti riskanti, radot greizu priekštatu par realitāti. Tāpēc ļoti svarīgi ir ievākt objektīvus datus. Turklāt, bieži tie atklāj ne tikai izaicinājumus iestādes darbībā, bet arī unikālas pozitīvās priekšrocības!

Piemērs:
Pirms aptauju pildīšanas PII “Mākonītis” vadītāja domāja, ka viņi novadā ir tāds “Vidējs dārziņš”. Dārziņam nav īpaši remontētas telpas vai Eko dārziņa statuss. Attiecīgi, vadītāja arī negaidīja īpaši augstus rezultātus. Tomēr pēc rezultātu iegūšanas un salīdzināšanas ar vidējiem rādītājiem, atklājās, ka vairākos jautājumos tieši “Mākonītim” ir labāki rādītāji, nekā vidēji valstī. Piemēram, jautājumā par bērnudārza attīstību, vecāki ir bijuši ļoti pozitīvi! Jaunatklātie rezultāti pirmsskolas vadītājai ir ne tikai pierādījums tam, ka mērķtiecīga sadarbība un komunikācija ar vecākiem par bērnudārza attīstību tiek novērtēta no viņu puses, bet kalpos arī kā uzticams pierādījums dārziņa unikālajām priekšrocībām, ar kurām lepoties!


4. Kā salīdzināšana ar vidējiem rezultātiem var veicināt kvalitatīvākas izglītības nodrošināšanu?

Balstoties uz iepriekš rakstīto, varam secināt, ka salīdzināšana ar vidējiem rezultātiem ir ieguvums divos līmeņos - pirmsskolas individuālajā un pašvaldības līmenī. Īpaši ņemot vērā arī pašreiz notiekošās reformas izglītības jomā, kas pieprasa arvien lielāku visu iesaistīto pušu sadarbību mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā, iespēja redzēt savu pirmsskolu un pašvaldību plašākā - valsts mērogā, palīdzēs ne tikai savstarpējā komunikācijā, izvērtējot padarīto, bet būs liels atbalsts arī plānojot turpmāko attīstību un sadarbību.

Piemērs:
PII “Vāverīte” vadītāja, salīdzinot rezultātus, redz, ka viņu rādītāji kādā no jomām ir stipri virs vidējā pašvaldības vai valsts kontekstā. Vadītāja apzinās, ka šis augstais rādītājs ir rezultāts mērķtiecīgam darbam, ko kolektīvs ieguldīja pagājušajā mācību gadā, lai uzlabotu šo jomu. Saprotot, ka šī ir lieliska iespēja, lai dalītos ar savām zināšanām arī ar citām pirmsskolām, vadītāja sazinās ar Izglītības pārvaldi un piedāvā noorganizēt semināru vai viesošanos savā pirmsskolā, lai dalītos ar savu pieredzi un labās prakses piemēriem.