Šobrīd jau vairāk nekā 600 skolotāji un 2400 vecāki ir atbildējuši uz Edurio aptaujas jautājumiem par skolas sadarbību ar vecākiem un rezultātos ir novērojamas 2 būtiskas tendences. Pirmkārt, par savstarpējo sadarbību skolotāji vairāk uzsver klātienes tikšanās reizes, bet vecāki - ikdienas komunikāciju, kas, lielākoties ir elektroniska, kā arī sadarbību ar klašu audzinātājiem. Otrkārt, abu iesaistīto pušu atbildes parāda, ka ir jomas, par kurām nav skaidra savstarpējā vienošanās par atbildībām - vecāki norāda, ka tā ir skolotāju atbildība, skolotāji - ka vecāku. Par kurām atbildībām ir vislielākā atšķirība viedokļos? Kā panākt, ka starp skolēnu, vecākiem un skolu ir skaidras atbildības, jeb "spēles noteikumi"? Par to arī šis raksts.

Izstrādājot aptaujas, Edurio eksperti vispirms lasa pētījumus, rakstus un konsultējas ar pētniekiem, skolotājiem, direktoriem un direktoru vietniekiem, lai saprastu, kas konkrētajā tēmā ir pats būtiskākais, kam ir vislielākā ietekme uz skolēnu sasniegumiem, par ko ir vērts jautāt. Visnozīmīgākais no mūsu veiktās izpētes ir Džona Hatija pētījumos balstītais apgalvojums, ka efektīvākais veids, kā skolēnu vecāki var atbalstīt mācību procesu, ir veicinot savos bērnos vēlmi mācīties un attīstīt konkrētas prasmes un sniedzot iedrošinājumu, ka bērni šos kopīgi nospraustos mērķus var sasniegt. Tomēr, lai vecāki prastu savus bērnus virzīt uz mērķiem, kas ir gan ambiciozi, gan jēgpilni un nav tikai par saņemtajām atzīmēm, bet konkrētām lietām, ko bērni iemācīsies un attīstīs, vecākiem ir jāizprot skolā notiekošais - kā notiek mācības, kā sokas viņu bērnam un kā skola un vecāki var viens otru savstarpēji atbalstīt, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu skolēniem progresēt.

Mēs izstrādājām gan skolotāju aptauju par sadarbību ar vecākiem, gan vecāku aptauju par sadarbību ar skolotājiem, lai skolas un pašvaldību izglītības pārvaldes varētu uzzināt un apkopot abu iesaistīto pušu redzējumu. Šajās atbildēs katrai skolai ir ļoti vērtīgi ierosinājumi uzlabojumiem, kā arī daudzi pierādījumi lietām, kuras tiek darītas ļoti augstā līmenī. Lai gan skolu direktori bieži vien anketās sagaida kritiku un sūdzības, it ļoti daudz atbilžu, kur gan vecāki, gan skolotāji saka, ka viņus viss apmierina, sadarbība ir ļoti laba un nekas nav jāmaina.

Ikdienas komunikācija ar vecākiem

Bieži vien skolotāji par sadarbību ar vecākiem uzskata sarunas, klātienes tikšanās, zvanus vai individuālas vēstules, bet vecāki ļoti novērtē netiešo komunikāciju caur E-klasi vai Mykoob - izliekot atzīmes, kavējumus, ievadot uzvedības ierakstus un mājasdarbus, nosūtot informatīvas vēstules. Te ir dažas no vecāku atbildēm uz jautājumu, kas viņiem liekas visvērtīgākais skolas sadarbībā un komunikācijā ar skolēnu ģimenēm:

"Pietiktu ar to, ka skolotāji SAVLAICĪGI ierakstītu informāciju e-klasē."

"Informācija par bērna sekmēm, norāde uz punktiem, kam jāpievērš uzmanību mājās un ko tieši jādara, lai palīdzētu viņam."

"Visvērtīgākā, kas man šķiet pašlaik ir e-klase, pārējo informāciju saņemu tikai tad, kad pati jautāju. Gribētu plašāku aprakstu E-klasē par darba lapām un darbiem. Vairāk vēlētos pozitīvās piezīmes - ierakstus, mazāk aizrādījumu par sīkumiem."

Iesakām skolā ik pa laikam sev atgādināt par to, cik nozīmīga ir ikdienas informācijas ievade E-klasē un Mykoob - tā ir būtiska daļa no veiksmīgas sadarbības ar vecākiem. Skolotāju istabā pie sienas novietoti pāris vecāku citāti par to, kā viņiem noder skolotāju ziņas un laicīgi ievadīta informācija ir veids, kā par to var komunicēt.

Atšķirīgi viedokļi par skolotāju un vecāku atbildībām

"Vecākiem vajadzētu vairāk sekot informācijai e-klasē, negaidīt manu zvanu."

"Ja bērnam ir problēmas, skolotājiem pašiem jārunā ar vecākiem, nevis jāgaida, kad tie pavaicās vai ir kādas problēmas."

"Gribētos, lai katram skolotājam būtu darba mob. telefons, skolas mājaslapā būtu viņu numuri un laiks, kad var zvanīt."

"Учитель должен сам звонить и говорить родителю о проблеме, которую видит." (Tulk. no krievu valodas: Skolotājam pašam jāzvana un jāstāsta vecākam par problēmu, ko redz.)

Nav vienas pareizās atbildes, kādām jābūt vecāku atbildībām, kādām skolas atbildībām un kādām paša skolēna atbildībām - tā ir savstarpējā vienošanās katrā skolā, pilsētā vai novadā. Būtiski ir tas, ka iesaistītajām pusēm ir vienota izpratne par atbildībām un tās tiek pārrunātas atkārtoti, skolēniem augot, jo 1. klasē ir cits atbildību sadalījums kā 5. klasē vai 9. klasē. Lai sadarbība skolotāju starpā un starp skolēniem, vecākiem un skolotājiem būtu veiksmīga, ir nepieciešams pārrunāt, ko skola izdarīs, jeb, kādas ir skolotāju un klases audzinātāju atbildības, kā arī kas jādara skolēniem un kā vecākiem būtu jāatbalsta savi bērni un jaunieši.

No aptauju rezultātiem un izpētes, mēs esam izveidojuši sarakstu ar 11 atbildībām, kas ir būtiskas, jo ietekmē skolēnu sasniegumus un labsajūtu, un par kurām visbiežāk rodas pārpratumi - kam par to jāuzņemas atbildība.

11 dalītas atbildības

A. Nodrošināt, ka skolēni saprot to, kas skolā viņiem tiek mācīts.

B. Pamanīt, ja skolēniem rodas grūtības mācībās.

C. Konstatēt skolēnu motivācijas un uzvedības izmaiņas.

D. Nodrošināt, ka skolēni saprot mācību priekšmetu svarīgumu un pielietojumu.

E. Konstatēt, kas skolēniem mācībās visvairāk interesē un padodas.

F. Rūpēties, ka skolēni velta pietiekami daudz laika mājas darbu izpildei.

G. Palīdzēt skolēniem pienācīgi tikt galā ar viņu emocijām.

H. Nodrošināt, ka skolēni ierodas skolā un nekavē stundas.

I. Nodrošināt, ka skolēniem ir labas attiecības ar klases biedriem.

J. Nodrošināt, ka skolēniem ir brīvais laiks darīt to, kas pašiem patīk.

K. Nodrošināt labu komunikāciju starp skolu un skolēna vecākiem.

Katrā skolā kādas no šīm atbildībām varētu būt aktuālākas par citām, šo sarakstu varat papildināt ar Jūsu skolā daudz diskutētām atbildībām - lai to noskaidrotu, iesakām veikt Edurio aptaujas par skolas sadarbību ar vecākiem arī jūsu skolā.

Kā panākt vienotu izpratni par atbildībām?

Iesakām pārrunāt šīs atbildības starp skolotājiem un vecākiem, un censties panākt vienotu izpratni par atbildību sadalījumu. Sāciet ar pāris atbildībām - tām, kuras jums šķiet prioritāras. Jūs varat sākt sarunu tikai starp skolotājiem un tad piedāvāt savu redzējumu, tālāk iesaistot vecākus. Jūs varat arī sākt sarunu par šīm atbildībām skolas padomē, uzreiz iesaistot vecākus.

1. solis būtu atzīmēt, kam būtu jāuzņemas atbildība par katru no darbībām (piemērs tabulā), ierakstot tās burtu atbilstošā tabulas šūnā. Par lielāko daļu no darbībām atbildība būs dalīta starp iesaistītajiem cilvēkiem.

Piemērs, kā diskusijas laikā atzīmēt, kam būtu jāuzņemas konkrētā atbildība.

2. solis. Tālākā rīcība būtu veicināt diskusiju ar vecākiem par katru no atbildībām, cik lielā mērā skola to nodrošinās, un ko skola sagaida, ka vecāki un paši skolēni saistībā ar to darīs.

Piemēram, runājot par atbildību sadalījumu darbībai "(F) Rūpēties, ka skolēni velta pietiekami daudz laika mājas darbu izpildei", kopīgi varētu nolemt par šādām lietām pamatskolas posmā:

  • Skolotāji savstarpēji saskaņos un rūpēsies, ka skolēniem, lai izpildītu visus mājas darbus, nesanāk veltīt vairāk par 1 stundu dienā.
  • Vecāku uzdevums ir nodrošināt, ka bērnam mājās ir pieejams galds un labs apgaismojums, kur pildīt mājas darbus, mājas darbu pildīšanas laikā citi ģimenes locekļi nenovērš skolēna uzmanību, piem. spēlējot datorspēles vai skatoties TV tā, ka skolēns to var dzirdēt. Vecākiem vajadzētu vienoties ar skolēnu par laiku, no cikiem, līdz cikiem viņš pildīs mājas darbus un atgādināt, kad šis laiks ir pienācis, bet vecākiem nav jāpārbauda, vai visi uzdevumi ir izpildīti - tā ir skolēna paša atbildība.
  • Skolēna atbildība ir saprast, kādi uzdevumi mājās ir jāveic un jautāt, precizēt ar skolotāju, ja tas nav skaidrs.

Šis ir tikai piemērs - ir svarīgi, ka jūs savā skolā, pilsētā vai novadā vienojaties par sadarbības modeli un atbildību sadalījumu, ar kuru jūs esat apmierināti.

Lai izmantotu Edurio aptaujas par skolu sadarbību ar vecākiem, sazinieties ar Edurio skolu izaugsmes vadītāju Gati Narvaišu, rakstot uz gatis.narvaiss@edurio.com